ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಡ ಮನುಷ್ಯರು | Huliyoorina Sarahaddu, Swaroopa, Nigoodha Manushyaru

ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಡ ಮನುಷ್ಯರು | Huliyoorina Sarahaddu, Swaroopa, Nigoodha Manushyaru OptinSkin And Hybrid Connect Are Two Of The Best Mailing List Plugins For WordPress Which Will Be The Clear Winner Kemmannu,Kemmannu Kemmannu KemmannuPurnapramati P R Apramati Is Recruiting Teachers P R Apramati Is Recruiting Dedicated Research Oriented Teachers Fortogrades And Pre Primary Montessori Glib Updated Kannada Kn Translation Mailome From Shankar Prasad Sprasad Src Gnome Org To Svn Commits List Gnome Org Cc Subject Glib Updated Kannada Kn Translation Date Mon,AugUTC

K.P Purnachandra Tejaswi was a prominent Kannada writer, novelist, photographer, ornithologist, publisher, painter and environmentalist He made a great impression in the Navya period of Kannada literature and and inaugurated the bandaya sahitya Tejaswi was born on September 8, 1938 His father is the famous poet, Rashtrakavi Kuvempu He completed his education in Mysore Tejaswi has written i

❴Reading❵ ➼ ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಡ ಮನುಷ್ಯರು | Huliyoorina Sarahaddu, Swaroopa, Nigoodha Manushyaru Author K.P. Poornachandra Tejaswi – Stockbag.info
 • Paperback
 • 136 pages
 • ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಡ ಮನುಷ್ಯರು | Huliyoorina Sarahaddu, Swaroopa, Nigoodha Manushyaru
 • K.P. Poornachandra Tejaswi
 • Kannada
 • 15 March 2019

10 thoughts on “ಹುಲಿಯೂರಿನ ಸರಹದ್ದು, ಸ್ವರೂಪ, ನಿಗೂಡ ಮನುಷ್ಯರು | Huliyoorina Sarahaddu, Swaroopa, Nigoodha Manushyaru

 1. says:

  Awesome story

 2. says:

  Nigoodha manushyaru is too good May read the book again after some days.

 3. says:

  i love this story

 4. says:

  One can sense the remoteness of western ghats during old times.

 5. says:

  Hilarious short stories from the western ghats of Karnataka.

 6. says:

  Awsome Book with funny and interesting Narration lot to say about this book will review about all the stories some day and suggest those who are interested to read just go for it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *